Οικοσελίδα arrow Πλαίσιο Διαλόγου

Πλαίσιο Διεξαγωγής Διαλόγου
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
 1. Δομή και περιεχόμενο σχολικού συστήματος
  • Επέκταση της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 10 σε 12 χρόνια και δημιουργία ενότητας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων από το νηπιαγωγείο μέχρι το ενιαίο λύκειο και την παραγωγή νέων ή συμπληρωματικών διδακτικών εγχειριδίων και υλικού διδασκαλίας
  • Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών (αναλυτικά προγράμματα, ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων)
  • Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας
 2. Δομή - Διοίκηση εκπαιδευτικού συστήματος
  • Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στις επαρχίες και τις σχολικές μονάδες
  • Επανασχεδιασμός λειτουργίας των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας
  • Δημιουργία νέων επιτελικών δομών και ανάπτυξη οριζόντιων δομών σε θέματα διατμηματικού ενδιαφέροντος
  • Εισαγωγή συστημάτων μηχανογράφησης για την τυποποίηση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • Ρόλος Σχολικών Εφορειών
 3. Δομή - Διοίκηση σχολικών μονάδων
  • Αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης των σχολικών μονάδων
  • Επιλογή και επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών
 4. Στελέχωση σχολικών μονάδων
  • Διαφοροποίηση Κανονισμών μεταθέσεων – μετακινήσεων
  • Διασφάλιση της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Μέτρα για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων
 5. Σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών
  • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του καταλόγου διοριστέων
 6. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
  • Σχεδιασμός και εισαγωγή εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, για κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας τους
  • Θέσπιση κινήτρων για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών από εκπαιδευτικούς
  • Πρόγραμμα υποχρεωτικής περιοδικής επιμόρφωσης έμπειρων εκπαιδευτικών
  • Προγράμματα προαιρετικής επιμόρφωσης
  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης έκτακτων εκπαιδευτικών
 7. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου
  • Νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου
  • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας
  • Δημιουργία εναλλακτικών βαθμίδων ανέλιξης των εκπαιδευτικών
 8. Προδημοτική εκπαίδευση
  • Επέκταση της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά ένα χρόνο
  • Επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου
  • Πιλοτική εφαρμογή του ενιαίου υποχρεωτικού ολοήμερου νηπιαγωγείου
 9. Δημοτική εκπαίδευση
  • Βελτίωση και επέκταση του ενιαίου υποχρεωτικού ολοήμερου δημοτικού
  • Αναβάθμιση προαιρετικού ολοήμερου δημοτικού
 10. Μέση Γενική και Τεχνική εκπαίδευση
  • Ενοποίηση της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε μια νέα μορφή ενιαίου λυκείου
  • Εισαγωγή του ολοήμερου γυμνασίου 
  • Αναβάθμιση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος
  • Δημιουργία προγραμμάτων συνεργασίας γυμνασίων και λυκείων με τα πανεπιστήμια
  • Εκσυγχρονισμός συστήματος μαθητείας
 11. Ανώτατη εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη και επέκταση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Δημιουργία νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
  • Διασφάλιση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπηρετούν με ευθύνη τη δημόσια αποστολή τους και θα προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα σπουδών
  • Παροχή κινήτρων για να λειτουργούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ως μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
  • Φοιτητική πρόνοια και ευημερία
  • Δημιουργία ενιαίας νομοθεσίας για την ανώτατη εκπαίδευση
  • Σύσταση Φορέα για την Εξωτερική Διασφάλιση και Πιστοποίηση Ποιότητας και την Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Προσόντων
  • Εισαγωγή Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
  • Εκπόνηση εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη
 12. Δια Βίου Εκπαίδευση
  • Αναβάθμιση Ανοιχτού Πανεπιστημίου
  • Ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης
  • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Εσπερινών Σχολείων, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και των Επιμορφωτικών Κέντρων
  • Λειτουργία Ανοιχτού Σχολείου
 13. Ειδική εκπαίδευση
  • Αξιολόγηση και εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για την Ειδική Εκπαίδευση
  • Βελτίωση των διαδικασιών έγκαιρου εντοπισμού και στήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες
  • Αναβάθμιση των ειδικών σχολείων
  • Δημιουργία κέντρων για παροχή θεραπειών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τα απογεύματα
 14. Αντιμετώπιση μαθητικής παραβατικότητας
  • Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής
  • Εισαγωγή της αγωγής υγείας σε όλες τις τάξεις
  • Αναβάθμιση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
  • Αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού και της πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης με επίκεντρο το σχολείο
 15. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Προσφορά ενισχυτικών μαθημάτων στους αλλόγλωσσους μαθητές
  • Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στους αλλόγλωσσους μαθητές
  • Προώθηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διάστασης της εκπαίδευσης
  • Σχεδιασμός πολιτικής για δικοινοτικές επαφές και προγράμματα
 16. Αντιμετώπιση σχολικής αποτυχίας
  • Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας
  • Επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
  • Ολοήμερη λειτουργία των σχολικών μονάδων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων) που είναι ενταγμένες στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
  • Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων αλφαβητισμού από τη δημοτική εκπαίδευση
 17. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
  • Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδιασμού για τις ΤΠΕ
  • Συνέχιση και διεύρυνση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  • Χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου μάθησης
  • Λειτουργία Διαδικτυακού Σχολείου
 18. Υλικοτεχνική υποδομή
  • Κτιριολογικό πρόγραμμα για την ανέγερση νέων και τη βελτίωση, ανακαίνιση και επέκταση των υφιστάμενων σχολικών μονάδων
  • Δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τα σχολικά κτίρια με οικολογικό χαρακτήρα και με “εκπαιδευτική αρχιτεκτονική”
  • Αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Ασφάλεια σχολικών κτιρίων
 19. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
 20. Ιδιωτικά Σχολεία
  • Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για τα Ιδιωτικά Σχολεία από την Προδημοτική μέχρι την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Designed by Logmedia Interactive Ltd